Szkolenia i coaching

Zarządzanie zmianą

Ramowy program szkolenia:

 • Sedno zmian – wpływanie na postawy pracowników w trakcie wdrażanych zmian
 • Jak angażować w proces zmiany swoich kluczowych pracowników
 • Rozwój umiejętności komunikacyjnych niezbędnych do wdrożenia zmiany
 • Jak prowadzić zespół przez zmianę
 • Fazy zmiany – jak je zaplanować i realizować
 • Przekonania
 • Utrwalanie zmian
01

W wyniku szkolenia uczestnik będzie umiał:

 • Lepiej zrozumieć fazy zmian i towarzyszące im emocje
 • Lepiej się komunikować z zmianie
 • Planować fazy zmiany
 • Minimalizować opór do zmiany
 • Budować otwartość do zmiany u innych
 • Lepiej rozumieć własną rolę w procesie zmian

Zarządzanie przez cele

Ramowy program szkolenia:

 • Wyznaczanie celów w oparciu o cele strategiczne firmy (MODEL SMART)
 • Czynniki mające wpływ na realizację wyznaczonych celów (MODEL OTUIM)
 • Angażowanie pracowników w realizację postawionych celów
 • Wsparcie czy kontrola pracownika podczas realizacji wyznaczonych celów
 • Rozmowa oceniająca realizację celu
02

W wyniku szkolenia uczestnicy nabędą umiejętności w zakresie:

 • stosowania w praktyce modelu MBO
 • wyznaczania celów zgodnie z modelem SMART i w powiązaniu ze strategią organizacji
 • precyzowania mierzalności stawianych celów
 • sprawnego prowadzenia rozmów z pracownikami na temat wyznaczania i realizacji celów
 • konstruowania i oceniania planów działania

Zarządzanie zmianą

Ramowy program szkolenia:

 • Budowanie zespołów – dobór odpowiednich członków zespołu (koncepcja M. Belbina)
 • Expose szefa zespołu
 • Dobór stylu zarządzania do potrzeb zespołu (K. Blanchard)
 • Efektywna współpraca w zespole
 • Rola konfliktów w zespole (P.Coleman)
 • Efektywne prowadzenie spotkań zespołu
 • Podejmowanie decyzji przez zespół
 • Komunikacja w zespole
03

W wyniku szkolenia uczestnicy nabędą umiejętności w zakresie:

 • nauki doboru odpowiednich osób do swojego zespołu
 • przewodzenia zespołowi i dopasowanie stylu zarzadzania do aktualnych potrzeb zespołu
 • budowania autorytetu
 • planowania i organizowania pracy zespołu
 • konstruktywnego wykorzystywania konfliktu
 • prowadzenia efektywnych spotkań z zespołem
 • współpracy z zespołem na rzecz wspólnego sukcesu.

Motywacja pozafinansowa pracowników

Ramowy program szkolenia:

 • Postawy pracowników
 • Motywacja wewnętrzna a zewnętrzna pracowników
 • Rola kar i nagród w motywowaniu pracowników
 • Delegowania zadań a motywacja do ich realizacji
 • Motywowanie pracowników w oparciu o koncepcję samodeterminacji (Ryan, Deci)
 • Podtrzymywanie motywacji wewnętrznej przez stany flow (koncepcja M. Csikszentmihaly)
 • Rozmowy motywujące z pracownikami
04

W wyniku szkolenia uczestnicy nabędą umiejętności w zakresie:

 • wpływania na postawę pracowników
 • właściwego korzystania z narzędzi motywacji pozafinansowej
 • świadomego doboru narzędzi motywacji pozafinansowej do poszczególnych pracowników
 • wzmacniania motywacji wewnętrznej pracownika
 • prowadzenie rozmów motywujących z pracownikami

Efektywna komunikacja

Ramowy program szkolenia:

 • Filary skutecznej komunikacji
 • Sprawdzone techniki wspierające komunikację w zespole
 • Przepis na efektywną rozmowę z pracownikiem – prowadzenie rozmów coachingowych
 • Emocje jako narzędzie i sztuka panowania nad nimi w trudnych sytuacjach
 • Asertywność na co dzień
 • Rozmowy oceniające pracowników
 • Rozmowa motywująca i dyscyplinująca z pracownikiem
05

W wyniku szkolenia uczestnicy nabędą umiejętności w zakresie:

 • Efektywnej komunikacji w zespole
 • Kształtowania postawy nastawionej na współpracę i wymianę wiedzy
 • Uświadomienia sobie własnego stylu komunikowania
 • Wyeliminowania podstawowych błędów w komunikacji interpersonalnej,
 • Rozpoznanie barier w procesach komunikowania się
 • Budowania poprzez poprawną komunikację pozytywnej atmosfery w zespole
 • Rozwój kluczowych kompetencji: wyrażania się, aktywnego słuchania, udzielania informacji zwrotnej, udzielanie konstruktywnych wskazówek pracownikom

Efektywność własna

Ramowy program szkolenia:

 • Indywidualna analiza „złodziei czasu”
 • Zegar biologiczny, a skuteczność działania
 • Ustalanie własnych priorytetów działań
 • Techniki planowania czasu
 • Techniki porządkowania informacji
 • Prawidłowa organizacja pracy
 • Motywacja wewnętrzna do realizacja celów
 • Automotywacja i proaktywność
06

W wyniku szkolenia uczestnicy nabędą umiejętności w zakresie:

 • planowania i ustalania priorytetów
 • stosowania technik efektywnego zarządzania własnym czasem i informacją
 • podejmowania decyzji i skutecznego wdrażanie ich w życie
 • proaktywne podejścia do realizacji celów.

INWENTA SP. Z O.O.
ul. Filtrowa 75/17 , 02-032 Warszawa